informacje prasowe, wiadomościnewsy, teksty, ciekawostki
jak nadsyłać informacje?  archiwum informacji prasowych


Polecamy:

Sprzedawaj i kupuj zdjęcia Royalty Free
Opony - TANIO

informacje prasowe:

współpraca z agencjami Public Relations
informacje prasowe firm
informacje prasowe instytucji i uczelni

najczęściej czytane:


BZ WBK: wyniki znacznie powyżej oczekiwań rynkudata dodania: 10.11.2005

W ciągu dziewięciu miesięcy 2005 r., Bank Zachodni WBK osiągnął: zysk brutto w wysokości 531,7 mln zł - wzrost o 24%; zysk netto w wysokości 412,5 mln zł - wzrost o 20%.

Wyłączając zysk ze sprzedaży w roku 2004 spółki CardPoint, porównywalny wynik operacyjny wzrósł:
zysk brutto o 43%;
zysk netto o 38%.

Kluczowe czynniki wzrostu w trzech kwartałach 2005 r.:utrzymanie dobrego trendu wzrostu wyników;
kontynuacja dynamicznego wzrostu funduszy inwestycyjnych ARKA, wzrost szybszy od dynamiki rynku;
dynamiczny wzrost portfela kredytów dla ludności, dobre wyniki w sprzedaży kredytów gotówkowych;
rosnący wkład spółek zależnych: Domu Maklerskiego SA, BZ WBK AIB Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych SA oraz spółek leasingowych;
poprawa jakości portfela kredytów oraz znacząco niższe obciążenie rezerwami;
0% wzrostu kosztów operacyjnych.

Wzrost funduszy powierzonych Grupie BZ WBK
Wartość funduszy powierzonych przez klientów, w tym depozytów oraz wyemitowanych obligacji, wyniosła w końcu września 2005 r. 21,5 mld zł, co stanowiło 10,1-procentowy wzrost w ciągu roku. Biorąc pod uwagę aktywa funduszy inwestycyjnych (5,2 mld zł), wartość środków finansowych powierzonych Grupie BZWBK wzrosła o 20,7%.

Dynamiczny wzrost sprzedaży funduszy inwestycyjnych ARKA, zwłaszcza w trzecim kwartale, zaowocował wzrostem zgromadzonych aktywów o 99,2% rok do roku. Na koniec września 2005 r., zgromadzone aktywa wyniosły 5,2 mld zł, dając naszemu TFI udział w rynku funduszy inwestycyjnych w wysokości 9,8% (o 2,3 pp więcej niż w roku ubiegłym).

Kredyty pracujące wzrosły o 2,2%. Wzrost wybranych portfeli strategicznych.
Kredyty pracujące dla ludności wzrosły o 9,8% rok do roku, do 3,0 mld zł. Akcja kredytowa rozwijała się dzięki kredytom gotówkowym (+67%), kredytom kartowym (+5%) i kredytom hipotecznym (+3%, złotowe +13% i w walutach -15%).

Kredyty udzielone klientom (przed rezerwami) obniżyły się o 2,0% rok do roku, do 14,6 mld zł, jednak w tym samym czasie kredyty pracujące wzrosły o 2,2%. Pracujące należności leasingowe wzrosły w ciągu roku o 17%.

Wzrost dochodów w Grupie BZ WBK
Dochody Grupy po trzech kwartałach 2005 r. wyniosły 1,434 mln zł. Wyłączając wpływ dochodów ze sprzedaży spółki CardPoint w drugim kwartale 2004 r. (55 mln zł), wartość dochodów ogółem grupy kapitałowej zwiększyła się o 4,3%.

Wynik z tytułu odsetek osiągnięty w ciągu dziewięciu miesięcy 2005 r. w kwocie 666 mln zł był wyższy od wypracowanego w tym samym okresie roku 2004 o 2,1%. Środowisko obniżających się stóp procentowych, rosnąca konkurencja oraz zmiany w produktach wywarły znaczący wpływ na ten wynik. Porównując trzeci do drugiego kwartału, dochody odsetkowe wzrosły o 8,4% (do 232,9 mln zł), odzwierciedlając wzrost amortyzacji prowizji oraz zmianę kompozycji hurtowych transakcji walutowych.
Wynik z tytułu prowizji wyniósł 490,3 mln zł i był wyższy o 6,8% od wypracowanego w tym samym okresie roku poprzedniego. Najszybciej wzrastały prowizje za zarządzanie aktywami - ponad 100% i od płatności międzynarodowych - o 22% oraz prowizje brokerskie i związane z IPO (publicznymi ofertami akcji na rynku pierwotnym).
Wynik z pozycji wymiany osiągnięty podczas trzech kwartałów 2005 r. wyniósł 169,6 mln zł, tj. o 17,2% więcej niż w odpowiednim okresie 2004 r. Wzrost ten zawdzięczamy przede wszystkim intensywniejszej działalności handlowej oraz systematycznemu wzrostowi biznesu klientów.
W roku 2004 wartość dywidendy ze spółek Grupy Kapitałowej Commercial Union wyniosła 52,8 mln zł, natomiast w 2005 r. była ona niższa - BZ WBK otrzymał z tego tytułu 44,1 mln zł.

Koszty
Koszty Grupy BZWBK w porównaniu do poprzedniego roku były na tym samym poziomie i w ciągu dziewięciu miesięcy wyniosły 874,2 mln zł.
Koszty pracownicze i inne koszty administracyjne wzrosły o 1,4%, do 712,8 mln zł.
Podwyżki wynagrodzeń oraz premie związane z wynikami osiąganymi przez Grupę spowodowały wzrost kosztów pracowniczych, który został zrównoważony oszczędnościami w kosztach operacyjnych.
Amortyzacja w ciągu trzech kwartałów 2005 r. wyniosła 140,4 mln i spadła o 7,9% w porównaniu z tym samym okresem 2004 r. wskutek ciągłej optymalizacji bazy środków trwałych.

W efekcie konsekwentnego zarządzania kosztami, w roku 2005 wskaźnik koszty/dochody w Grupie BZWBK został obniżony z 63,5% w 2004 r., do 60,9% (wyłączając dochody ze sprzedaży spółki CardPoint).

Utrata wartości należności / Obciążenie rezerwami
W ciągu trzech kwartałów 2005 r. obciążenie rachunku zysków i strat w związku z utratą wartości należności wyniosło 28,3 mln zł i było znacząco niższe niż w pierwszym półroczu 2004 r. - o 78,4%. Ten wynik jest rezultatem wzrostu odzyskanych należności oraz konsekwentnego zarządzania ryzykiem.

Systematycznie rośnie jakość portfela kredytowego Grupy BZWBK. Na koniec września 2005 r. wskaźnik kredytów niepracujących wyniósł 7,7%, podczas gdy na koniec grudnia 2004 r. kształtował się na poziomie 8,5% (we wrześniu 2004 r. -10,7%).

Doskonałe wyniki spółek zależnych
BZ WBK AIB Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. i BZ WBK AIB Asset Management S.A.

W 2005 r. dzięki połączeniu siły Grupy BZWBK oraz korzystnego klimatu na rynku, fundusze inwestycyjne zarządzane przez BZ WBK AIB TFI osiągnęły kwartalnie najwyższą sprzedaż w historii spółki.

Doskonałe wyniki zarządzania (najwyższa stopa zwrotu z funduszy: zrównoważonego, akcji, stabilnego wzrostu i obligacji na rynku) oraz sukces kampanii promocyjnej przyczyniły się do wysokiej sprzedaży funduszy w oddziałach banku. Dynamiczny wzrost sprzedaży zaowocował wzrostem wartości aktywów funduszy na koniec września 2005 r. o 36,4% kwartał do kwartału oraz o 99,2% rok do roku.

Dom Maklerski BZ WBK S.A.
Na rynku akcji obroty Domu Maklerskiego BZWBK SA wyniosły 14,3 mld zł i były wyższe o 99% w porównaniu z tym samym okresem poprzedniego roku.

Spółka uplasowała sie na drugim miejscu na rynku futures (z 13,5-procentowym udziałem w rynku) i na czwartym miejscu na rynku akcji (11,4% udziału w rynku).

W trzecim kwartale 2005 r. DM BZ WBK osiągnął rekordowe obroty na trzech najważniejszych rynkach giełdowych: akcji (5,4 mld zł), futures (467,8 tys. kontraktów) i opcji (18,1 tys. kontraktów).

W trzecim kwartale 2005 r. Dom Maklerski BZ WBK pełnił funkcje oferującego akcji BARLINEK i TELL. Występował także w roli agenta w Publicznej Ofercie Akcji POLICE S.A. i PGNiG S.A.

BZ WBK Leasing S.A. i BZ WBK Finanse & Leasing S.A.
Wartość aktywów oddanych w leasing w ciągu trzech kwartałów 2005 r. w dwóch spółkach leasingowych (BZ WBK Finanse & Leasing i BZ WBK Leasing) wyniosła 667 mln zł i wzrosła o 8,6% w porównaniu z analogicznym okresem 2004 r. Zgodnie z trendem rynkowym, najwyższa dynamika została odnotowana w leasingu maszyn i urządzeń.


źródło:

Bank Zachodni WBK
więcej artykułów, informacji
http://www.bzwbk.pl
tekst dostarczony przez:
public relations
http://pr.otwarty.pl


warto przeczytać:

Przymierz prawdziwe diamenty!
Unikatowa w światowej skali wirtualna przymierzalnia jest już dostępna. Na początek diamenty. Wersja Beta projektu proponuje przymiarkę kolczyków z prawdziwymi diamentami znanej firmy jubilerskiej Apart.

ostatnio dodane:

Czy na Fotolia można kupować szybciej?
Czy na eBay można kupować szybciej?
HUAWEI TE40 - Ekonomiczny terminal wideokonferencyjny
Jak dbać o drewno w domu - linia Tikkurila Nostalgia
Budowa osiedla Park Ostrobramska nagrodzona przez PIP
Makijaż na Sylwestra i karnawał!!
Zasłużeni dla Torunia
Rynek szuka programistów - analiza ofert pracy monsterpolska.pl – listopad 2013r.
Zmiana pracy – jak się do niej przygotować?
Przerwa świąteczna w pracy nie taka straszna
Luxan - Batalia surowców
Świet(l)ne rozwiązanie
Bardziej czysto, bezpiecznie i nowocześnie!
DOMOTEX 2014 z udziałem podłóg Chapel Parket
50 lat usług assistance na świecie
Czy wygląd może zadecydować o awansie?
Partnerstwo DONG Energy i Schneider Electric zapewni lepszy dostęp do energii odnawialnej
Podwyższony standard - baterie do umywalek nablatowych KLUDI
Measy A2W – gdy strumień płynie szybko
Jak Sylwester to w Toruniu!
Rekordowa sprzedaż mieszkań LC Corp w Warszawie
Żarska „Pediatria” w gwiezdnych kolorach od Śnieżki
Słowacka Orawa dla narciarzy ceniących spokój
WIELKA WYPRZEDAŻ W REDCOON.PL
Nowy Prezes redcoon Polska
więcej...