informacje prasowe, wiadomościnewsy, teksty, ciekawostki
jak nadsyłać informacje?  archiwum informacji prasowych


Polecamy:

Sprzedawaj i kupuj zdjęcia Royalty Free
Opony - TANIO

informacje prasowe:

współpraca z agencjami Public Relations
informacje prasowe firm
informacje prasowe instytucji i uczelni

najczęściej czytane:


Najlepsze wyniki finansowe Grupy BRE Banku od początku dekadydata dodania: 01.03.2007

W 2006r. Grupa BRE Banku wypracowała najlepsze wyniki finansowe od początku dekady. Zysk wzrósł do 576,4 mln zł brutto i 421,3 mln zł netto co o 52% przekracza pierwotne plany finansowe i jest rezultatem o 70% lepszym w porównaniu z rokiem 2005.

To również 2-gi najwyższy wynik finansowy w 20-letniej historii BRE Banku. Wyniki Grupy BRE z ostatnich 2 lat potwierdzają odbudowanie solidnych fundamentów finansowych po okresie słabszych wyników w latach 2002-2004. Wypracowane wyniki są efektem nie tylko sprzyjających warunków rynkowych, ale przede wszystkim skuteczności biznesowej pracowników wszystkich linii biznesowych, dzięki której znacząco przekraczano plany sprzedażowe i finansowe. Strategia BREaktywacji i bliskie kontakty z polskimi firmami wpłynęła na dobry wynik w obszarze bankowości korporacyjnej. Zysk z działalności na rynku bankowości detalicznej był 6-krotnie lepszy niż w roku 2005. Również bankowość inwestycyjna ma za sobą kolejny wyśmienity rok, który pozwolił wygenerować znaczące zyski i wzmocnić pozycję rynkową BRE Banku w tym obszarze. Z nowym rokiem Bank planuje kontynuację pozytywnych trendów sprzedażowych, które przełożą się na realizację celów finansowych wyznaczonych na najbliższe 3 lata. W 2007 r. Bank rozpocznie kolejne projekty strategiczne, w tym na rynkach consumer finance, ubezpieczeń i usług wealth management. Podjęto też decyzję o wejściu w 2007 r. z modelem biznesowym mBanku na rynki Czech i Słowacji.

Wyłączając rekordowy rok 1999 – którego rezultaty determinowały 2 jednorazowe transakcje kapitałowe – BRE Bank ma za sobą najbardziej udany rok w historii pod względem zysków z działalności podstawowej i powtarzalnej. W 2006 r. udało się osiągnąć 70% wzrost zyskowności, na który wpływ miały znakomite trendy sprzedażowe wszystkich 3 linii biznesowych Banku. Rok do roku zyski w obszarze bankowości detalicznej wzrosły aż o 500%, w bankowości korporacyjnej o 33%, zaś inwestycyjnej o 8,4%. Rok 2006 charakteryzują imponujące przyrosty portfela kredytów (o 49%) i depozytów (o 21%). Są one pochodną nie tylko dobrej koniunktury, ale skuteczności biznesowej w relacjach z firmami i przede wszystkim klientami detalicznymi mBanku i MultiBanku. W kontaktach z klientami korporacyjnymi BRE Bank czerpał benefity z wdrażanej od 2005 r. strategii BREaktywacji, która pozwoliła zwiększyć zysk tego obszaru i poprawić tempo akwizycji nowych klientów. Na rynku bankowości detalicznej BRE Bankowi udało się podwoić w ciągu roku portfel kredytowy i w efekcie awansować na 3 miejsce w Polsce pod względem nowo udzielonych kredytów hipotecznych. Dynamice działań sprzedażowych i wzrostom obrotów towarzyszył spadek współczynnika kosztów do dochodów (do 63,7% w porównaniu z 69,2% rok wcześniej). W 2007 r. BRE Bank chce kontynuować pozytywne trendy sprzedażowe we wszystkich obszarach swojej działalności. Priorytetowe inicjatywy strategiczne związane są z mocnym wejściem na rynek consumer finance, a także wprowadzeniem do oferty ubezpieczeń i usług wealth management dla klientów Private Banking. W 2007 r. BRE wejdzie też na rynki Czech i Słowacji, gdzie zaproponuje usługi bankowe w modelu biznesowym mBanku. Nowe wyzwania strategiczne powodują, że Zarząd BRE Banku rekomendował będzie przeznaczenie całości zysku za 2006 r. na dalszy rozwój.

Najlepszy w historii wynik bankowości detalicznej: 6-krotny wzrost zysku w porównaniem z 2005 r.
BRE Bank osiągnął w 2006 r. 6-krotny wzrost zyskowności obszaru bankowości detalicznej. Zysk brutto tego pionu wzrósł do 114,7 mln zł i stanowi już 20% rocznych zysków Grupy BRE (przed rokiem było to zaledwie 5,6%). mBank wypracował w 2006 r. 72,6 mln zł zysku brutto. Po raz pierwszy zysk w ujęciu rocznym, w wys. 25,9 mln zł brutto, wypracował również MultiBank. Działalność Private Banking wniosła do rocznych zysków BRE Banku 16,8 mln zł brutto. W ciągu roku mBank wraz z MultiBankiem pozyskały 348 tys. Klientów, których liczba wynosi ogółem 1.626 tys. W 2006 roku detaliczny portfel kredytowy wzrósł o 104% do 8,2 mld zł, zaś wartość depozytów o 38% do 7,1 mld zł. Wg najświeższych danych rynkowych (Rzeczpospolita z 17.01.2007) BRE Bank awansował w 2006 r. na 3. miejsce na rynku pod względem nowo udzielonych kredytów hipotecznych (więcej w załączniku nr 1).

BREaktywacja przynosi oczekiwane rezultaty w bankowości korporacyjnej: 2,5 tys. nowych klientów w 2006 r.
W 2006 r. działalność na rynku bankowości korporacyjnej przyniosła BRE Bankowi 233,0 mln zł zysku brutto, tj. o 33% więcej niż rok wcześniej. Wynik ten stanowi 41% rocznych zysków Grupy BRE Banku. Na działalność na tym rynku wpłynęły dobre wyniki akwizycji nowych klientów, wzrost akcji kredytowej firm, przy jednoczesnej poprawie jakości portfela, która wpłynęła na niższy od planowanego poziom rezerw. BRE Bank pozyskał w ciągu 2006 r. ponad 2,5 tys. nowych klientów (tj. o 33% więcej niż rok wcześniej) i obsługiwał na koniec roku 11,4 tys. firm. Najszybciej rosło tempo pozyskiwania klientów korzystających z oferty Pakietowej dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw, tj. firm o przychodach ze sprzedaży powyżej 3 mln zł rocznie. BRE Bank pozyskał 1415 klientów MSP (o 49% więcej niż w 2005r.) i obsługuje obecnie blisko 7 tys. takich podmiotów. W minionym roku znacząco wzrosły zarówno akcja kredytowa (o 15% z 7,3 mld do 8,4 mld zł) jak i depozytowa przedsiębiorstw (o 16% z 9,2 mld do 10,7 mld zł). Udział BRE Banku w rynku kredytów firm wynosi obecnie 5,9% zaś w rynku depozytów 8,6% . W minionym roku Bank rozpoczął wdrożenie nowego modelu funkcjonowania Oddziałów Korporacyjnych, które zostały oddzielone od zadań nie związanych bezpośrednio z biznesem i skupiły się wyłącznie na realizacji funkcji sprzedażowych, doradztwie dla firm i bieżącej obsłudze klientów. Oddziały zyskują też nową wizualizację oraz funkcjonalności i mają pełnić dla firm rolę nowoczesnego centrum biznesowego.

Kolejny znakomity rok bankowości inwestycyjnej
Linia biznesowa bankowości inwestycyjnej wypracowała w 2006 r. 215,9 mln zł zysku brutto (o 8,4% więcej niż w 2005r.). Zyskowność tego pionu działalności w coraz większym stopniu generują transakcje powtarzalne, w tym w dziedzinie kredytów konsorcjalnych, emisji papierów dłużnych, transakcji prowadzonych przez Dom Inwestycyjny BRE oraz transakcji FX i na stopę procentową. BRE Bank generował też wysokie dochody z transakcji handlowych i prowadził aktywną sprzedaż produktów strukturyzowanych. Jednak co najważniejsze dobre wyniki tego obszaru są również pochodną rosnącej bazy klientów korporacyjnych i detalicznych BRE Banku, którzy dokonywali operacji na rynkach finansowych. W ciągu roku zgodnie ze strategią Banku spadała (o 98 mln zł) wartość inwestycji własnych, do poziomu 278 mln zł w cenie nabycia. Bank zajmuje obecnie 1. miejsce na rynku emisji papierów dłużnych banków (32% udział w rynku), 2-gie w emisji obligacji przedsiębiorstw (13 %) i 3-cie na rynku krótkoterminowych papierów dłużnych (13%). Zajął też 1. miejsce wśród Dealerów Skarbowych Papierów Dłużnych.

Najważniejsze wskaźniki
W 2006 r. skonsolidowany wskaźnik zwrotu z kapitału (ROE) wyniósł 26,9% brutto (20,8% netto) i był znacząco wyższy od planowanego (18,8% brutto). W warunkach dynamicznego wzrostu aktywności biznesowej udało się utrzymać ścisłą dyscyplinę kosztową: współczynnik kosztów do dochodów spadł do 63,7% wobec planowanych 66%. Współczynnik wypłacalności Grupy wynosi 10,39% (11,06% dla Banku). Odsetek kredytów zagrożonych (wg klasyfikacji NBP) spadł do 5,5% (z 8,5% w 2005 r.). W ciągu roku o niemal 10 mld zł wzrosła też suma bilansowa Grupy (o 29% do 42,3 mld zł).

Przebudowa struktury spółek Grupy BRE Banku
Strategiczne spółki Grupy BRE Banku wypracowały w 2006 r. 206 mln zł zysku brutto, notując 50% wzrost w stosunku do roku 2005. Ich zyski stanowiły 36% udział w łącznych wynikach Grupy BRE.

Priorytety 2007: kontynuacja trendów sprzedażowych, mocne wejście w consumer finance, ubezpieczenia, rozwój placówek detalicznych, wealth management dla klientów Private Banking i mBanka na rynkach Czech i Słowacji

W 2007 r. BRE Bank chce kontynuować pozytywne trendy sprzedażowe we wszystkich obszarach swojej działalności. Priorytetowe inicjatywy strategiczne związane są z mocnym wejściem na rynek consumer finance, a także wprowadzeniem do oferty ubezpieczeń, a dla klientów Private Banking usług wealth management. W tym celu rozpoczynają działalność 2 nowe spółki Grupy: BRE Ubezpieczenia i BRE Wealth Management. W 2007 r. ruszy również projekt „mBanka” – czyli oparta na modelu biznesowym mBanku oferta dla klientów detalicznych w Czechach i na Słowacji. Szczegóły tego projektu zostaną zaprezentowane za kilka miesięcy.W 2007 r. mBank planuje zdynamizować działania na rynku kredytów konsumpcyjnych, który będzie – obok kredytów hipotecznych – najbardziej dynamicznie rosnącym segmentem bankowości detalicznej w Polsce. BRE Bank, wykorzystując bogate doświadczenia sprzedażowe w kontaktach z klientami detalicznymi oraz silną markę mBanku, chce szybko rozwijać jego ofertę o produkty z rodziny consumer finance, które umożliwiają osiąganie znacznie większych marż, niż np. depozyty. mBank planuje wzmocnić sprzedaż kredytów gotówkowych, samochodowych oraz kart kredytowych, zwłaszcza wydawanych we współpracy z partnerami zewnętrznymi (tzw. cobrand). Plan zakłada sprzedaż do 2008 r. ok. 1 mld zł kredytów (gotówkowych i samochodowych) i kolejnych 800 mln zł w roku 2009. Sprzedaż kart kredytowych w latach 2007-2009 ma wynosić 100-120 tys. sztuk rocznie, z czego ok. połowę mają stanowić karty cobrandowe. W ciągu 3 lat mBank chce osiągnąć 3,7% udział w rynku pod względem wydanych kart kredytowych i 4,2% pod względem zadłużenia na nich. Ofertę mBanku na tym rynku charakteryzować będzie szybkość i elastyczność procesów sprzedażowych oraz innowacyjność produktów.Jednym z elementów strategii consumer finance mBanku jest rozwój fizycznej sieci dystrybucji usług, w tym otwarcie mKiosków poza centrami handlowymi, w miejscowościach poniżej 150 tys. mieszkańców. Plan zakłada stworzenie do końca 2008 r. 100 tego rodzaju punktów oraz rozwój sieci mKiosków w centrach handlowych (do 90 na koniec 2008 r.). Sieć dystrybucji wzmocni także MultiBank, którego placówki stale potwierdzają swą skuteczność sprzedażową. MultiBank w warunkach przyrostu liczby klientów chce utrzymać zindywidualizowany charakter obsługi i wykorzystać rosnący potencjał rynku detalicznego w dużych i średnich miastach. W tym celu w 2007 r. chce otworzyć zdecydowaną większość z planowanych na najbliższe 2 lata 55 nowych placówek .

Mimo boomu kredytowego na rynku detalicznym i wyjątkowej skali wzrostu popytu na finansowanie hipoteczne w 2006r., także w 2007 r. BRE Bank planuje dalszy szybki wzrost (o 49%) portfela kredytów detalicznych oraz akwizycję ok. 370 tys. nowych klientów. Na rynku korporacyjnym Bank chce pozyskać ok. 1 tys. nowych firm o dużym potencjale dochodowym i obsługiwać ok. 12,4 tys. takich podmiotów (w tym 7800 firm sektora MSP). W bankowości inwestycyjnej BRE planuje rozwijać sprzedaż transakcji na rynkach finansowych, w tym także dla klientów detalicznych i korporacyjnych.

Zysk z 2006 r. na finansowanie dalszego rozwoju
Nowe plany biznesowe, a także rekomendacje Basel II w zakresie wymogów kapitałowych wpływają na fakt, że Zarząd Banku zamierza zaproponować najbliższemu Walnemu Zgromadzeniu pozostawienie całości zysku za 2006 r. w Banku.- „Zgodnie z celami na najbliższe 3 lata chcemy by współczynnik wypłacalności BRE Banku pozostawał na bezpiecznym poziomie powyżej 10%. Plan ten – w warunkach dynamicznego rozwoju działalności – chcemy osiągnąć bez zwracania się o dodatkowe kapitały do akcjonariuszy, dlatego uważam, że propozycja przeznaczenia całości zysku za 2006r. na nasz dalszy rozwój jest także z punktu widzenia inwestorów najbardziej właściwa i efektywna” – mówi Prezes Zarządu BRE Banku Sławomir Lachowski.

Co ważne dla inwestorów osiągnięcia w 2006 r. znalazły odzwierciedlenie w notowaniach BRE Banku na GPW. Kurs zamknięcia na ostatniej sesji w 2006 r. wyniósł 336 zł, tj. o 97% więcej niż na początku roku, podczas gdy WIG 20 zyskał w tym czasie 22%. Stopa zwrotu z akcji BRE była najwyższa wśród największych banków notowanych na GPW.

Cele finansowe w perspektywie średnioterminowej
- „ Bardzo dobre wyniki finansowe i sprzedażowe za 2006 r. ostatecznie dowiodły, że po okresie słabszych wyników w latach 2002-2004 trwale udało nam się odbudować solidne fundamenty finansowe Grupy BRE. Wierzę, że przekonaliśmy do tego wszystkich interesariuszy Banku. Elementem procesu odbudowy zaufania inwestorów do BRE Banku była w ostatnich latach praktyka ogłaszania krótkoterminowych, rocznych celów finansowych. Obecnie uwagę rynku chcielibyśmy zogniskować na celach średnio- i długoterminowych, podkreślając że roczne zyski brutto są tylko elementem dojścia do kluczowych wskaźników efektywności. Nasze cele finansowe chcemy od teraz wyznaczać w perspektywie co najmniej 3 lat”, mówi S. Lachowski.

Biorąc pod uwagę obecny etap rozwoju BRE Banku, jego Zarząd podjął decyzję o podaniu do publicznej wiadomości celów finansowych na lata 2007-2009 dla Grupy BRE Banku:
- wskaźnik zwrotu na kapitale ROE brutto: co najmniej 20%
- współczynnik wypłacalności: powyżej 10%

Jednocześnie Zarząd Banku będzie dążył do realizacji celu, jakim jest osiągnięcie w horyzoncie roku 2009 współczynnika kosztów do dochodów (C/I) na poziomie 60%.


źródło:BRE Bank SA
więcej artykułów, informacji
http://www.brebank.pl
tekst dostarczony przez:
public relations
http://pr.otwarty.pl


warto przeczytać:

Przymierz prawdziwe diamenty!
Unikatowa w światowej skali wirtualna przymierzalnia jest już dostępna. Na początek diamenty. Wersja Beta projektu proponuje przymiarkę kolczyków z prawdziwymi diamentami znanej firmy jubilerskiej Apart.

ostatnio dodane:

Czy na Fotolia można kupować szybciej?
Czy na eBay można kupować szybciej?
HUAWEI TE40 - Ekonomiczny terminal wideokonferencyjny
Jak dbać o drewno w domu - linia Tikkurila Nostalgia
Budowa osiedla Park Ostrobramska nagrodzona przez PIP
Makijaż na Sylwestra i karnawał!!
Zasłużeni dla Torunia
Rynek szuka programistów - analiza ofert pracy monsterpolska.pl – listopad 2013r.
Zmiana pracy – jak się do niej przygotować?
Przerwa świąteczna w pracy nie taka straszna
Luxan - Batalia surowców
Świet(l)ne rozwiązanie
Bardziej czysto, bezpiecznie i nowocześnie!
DOMOTEX 2014 z udziałem podłóg Chapel Parket
50 lat usług assistance na świecie
Czy wygląd może zadecydować o awansie?
Partnerstwo DONG Energy i Schneider Electric zapewni lepszy dostęp do energii odnawialnej
Podwyższony standard - baterie do umywalek nablatowych KLUDI
Measy A2W – gdy strumień płynie szybko
Jak Sylwester to w Toruniu!
Rekordowa sprzedaż mieszkań LC Corp w Warszawie
Żarska „Pediatria” w gwiezdnych kolorach od Śnieżki
Słowacka Orawa dla narciarzy ceniących spokój
WIELKA WYPRZEDAŻ W REDCOON.PL
Nowy Prezes redcoon Polska
więcej...